中文版 | English  
 
     
 
About us
News
10 ways divers protect the seabed environment
1. Do not take the initiative to touch any marine life, including corals.
Be careful when diving in the fragile marine ecosystem, for example, do not touch the coral reefs. Many marine organisms are very vulnerable and can be harmed if they are hit by cylinders, knees, video cameras, flippers, or even touched by hands. In addition, it is important to remember that marine life such as coral grows slowly and that a small piece of coral grows for decades. With carefulness, you can prevent permanent damage to the magnificent dive sites.

2. When diving, pay attention to your body's location and equipment.
Secure the instrument cluster to a backup air source to avoid dragging on coral reefs or biological habitats. Proper control of buoyancy, be careful not to touch the body or instrument with vulnerable creatures. You should be responsible for every dive, to avoid harming the marine life.

3. Continuing advanced studies to learn diving skills to maintain proficiency.
Before diving on the seabed covered with coral reefs, practice diving skills with qualified professionals in the pool or other unbreakable environment. You can also use the "PADI Scuba Review," "PADI Advanced Open Water Diver" course, or "Project AWARE specialty" courses such as "Peak Performance Buoyancy" curriculum, to review diving skills and knowledge.

4. Please consider whether your interaction with the sea creatures will affect them.
Please restrain yourself, do not touch, feeding marine life, nor pull the marine life parade in the sea. These actions may put pressure on marine life, interrupt their eating or mating behavior, and even provoke gentle creatures that may lead to attacks.

5. Understand and respect marine life.
Regarding them as "toys" or food can disrupt the marine ecosystem, disrupt local ecosystems, or make other creatures no longer visible to them. You can participate in the "Project AWARE Underwater Naturalist Course biological observers" or "AWARE Fish Identification Specialty course" to learn how to maintain sustainable interaction with marine life.

6. Please do not collect souvenirs.
Collecting samples, coral, shells will make the rapid depletion of local resources and beautiful environment. If you want to bring some souvenirs home, please take a picture. Remember to take your photos and leave only your bubbles.

7. If you want to hunt for fishing, please follow hunting fishing regulations.
Local laws and regulations will protect the reproduction and survival of marine life. Please obtain a license before hunting and fishing, and the amount of prey. To fish on the seabed, please understand the impact of such behavior on the marine environment and respect such privileges.

8. If the environment of the dive site is found to be damaged, please report it immediately.
As a diver, you have the responsibility to monitor the health of the local marine environment. If you notice anomalies in marine life, injuries, or foreign bodies in the water, immediately notify the local authorities.

9. In diving and non-diving interaction, please set a good example for other divers.
As a diver, you should know that negligence and carelessness can lead to damage to the marine environment. Please set a good example for other divers to follow suit.

10. Please invest in local environmental protection activities.
You can definitely make a big contribution to where you live and where to dive. You have many opportunities to support ocean clean-up activities, including participation in local beaches and seabed clean-up activities, to participate in the local marine environment, public hearings, legislation to support environmental compliance, protect water quality, carefully choose seafood consumption.

1. Neem niet het initiatief om enig zeeleven aan te raken, inclusief koralen.
Wees voorzichtig bij het duiken in het fragiele mariene ecosysteem, bijvoorbeeld, raak de koraalriffen niet aan. Veel zeeorganismen zijn erg kwetsbaar en kunnen worden geschaad als ze worden geraakt door cilinders, knieën, videocamera's, vinnen of zelfs met de hand worden aangeraakt. Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat het leven in zee, zoals koraal, langzaam groeit en dat een klein stukje koraal tientallen jaren groeit. Met voorzichtigheid kunt u permanente schade aan de prachtige duikplekken voorkomen.

2. Let tijdens het duiken op de locatie en uitrusting van uw lichaam.
Bevestig het instrumentenpaneel aan een back-upluchtbron om te voorkomen dat u sleept op koraalriffen of biologische habitats. Een goede controle van het drijfvermogen, wees voorzichtig dat u het lichaam of instrument niet aanraakt met kwetsbare wezens. Je moet verantwoordelijk zijn voor elke duik, om het leven in de zee niet te schaden.

3. Voortgezette geavanceerde studies om duikvaardigheden te leren om vaardigheid te behouden.
Voordat u op de met koraalriffen bedekte zeebodem duikt, oefent u duikvaardigheden met gekwalificeerde professionals in het zwembad of in een andere onbreekbare omgeving. Je kunt ook de cursus "PADI Scuba Review", "PADI Advanced Open Water Diver" of "Project AWARE specialty" -cursussen, zoals het curriculum Peak Performance Buoyancy, gebruiken om duikvaardigheden en kennis te bekijken.

4. Overweeg alstublieft of uw interactie met de zeedieren hen zal beïnvloeden.
Beperk jezelf alsjeblieft, raak het leven van de zee niet aan, en trek de parade van het leven in de zee niet in zee. Deze acties kunnen het leven op zee onder druk zetten, hun eet- of paargedrag onderbreken en zelfs zachte wezens provoceren die tot aanvallen kunnen leiden.

5. Het mariene leven begrijpen en respecteren.
Betreffende hen als "speelgoed" of voedsel kan het mariene ecosysteem verstoren, lokale ecosystemen verstoren of andere wezens niet langer zichtbaar voor hen maken. U kunt deelnemen aan de 'Project AWARE Underwater Naturalist Course biologische waarnemers' of 'AWARE Fish Identification Specialty-cursus' om te leren hoe u duurzame interactie met het zeeleven kunt onderhouden.

6. Verzamel geen souvenirs.
Het verzamelen van monsters, koraal, schelpen zal de snelle uitputting van de lokale hulpbronnen en prachtige omgeving te maken. Als u souvenirs mee naar huis wilt nemen, maak dan een foto. Vergeet niet om je foto's te maken en alleen je bubbels achter te laten.

7. Als u op jacht wilt jagen, volg dan de jachtwetgeving.
Lokale wet- en regelgeving beschermt de voortplanting en overleving van het zeeleven. Zorg voor een vergunning voordat u gaat jagen en vissen, en de hoeveelheid prooidieren. Om te vissen op de zeebodem, dient u de impact van dergelijk gedrag op het mariene milieu te begrijpen en deze privileges te respecteren.

8. Als de omgeving van de duikstek beschadigd is, meld dit dan onmiddellijk.
Als duiker bent u verantwoordelijk voor het bewaken van de gezondheid van het lokale zeemilieu. Als u onregelmatigheden opmerkt in het leven van de zee, verwondingen of vreemde voorwerpen in het water, moet u dit onmiddellijk melden bij de plaatselijke autoriteiten.

9. Stel bij duiken en niet-duiken interactie een goed voorbeeld voor andere duikers.
Als duiker moet u weten dat nalatigheid en onvoorzichtigheid kunnen leiden tot schade aan het mariene milieu. Geef alsjeblieft een goed voorbeeld voor andere duikers om dit voorbeeld te volgen.

10. Gelieve te investeren in lokale milieubeschermingsactiviteiten.
Je kunt zeker een grote bijdrage leveren aan waar je woont en waar je kunt duiken. U hebt veel mogelijkheden om oceaanopruimingsactiviteiten te ondersteunen, zoals deelname aan lokale stranden en activiteiten om zeebodem op te ruimen, om deel te nemen aan het lokale mariene milieu, openbare hoorzittingen, wetgeving ter ondersteuning van naleving van de milieuwetgeving, bescherming van de waterkwaliteit, zorgvuldig gebruik van zeevruchten.

 
Previous:How to choose diving light?
Next:A wonderful review of DEMA Show in America
Other News
DEMA Show 2018 - The Diving Equipment & Marketing Association 2018-07-10
DRT SHOW BEIJING 2018 2018-07-10
DRT SHOW Taiwan 2018 2018-06-22
8 Practical Tips on: How to take photos underwater? 2018-06-22
What Makes Mexico Such an Incredible Country to Visit, Underwater and Beyond? 2018-05-24
Conserving Our Oceans with Plastic Cleanup Projects 2018-04-28
4 Things I Wish Someone Told Me About Buoyancy 2018-04-28
Emergency order aims to protect resident orcas 2018-04-27
Do I need to know how to swim to scuba dive? 2018-04-27
 
 
Diving  |  Tactical  |  General  |  Accessories  |  
  奥德宝户外  odepro copyright © 2013 ORCATORCH TECHNOLOGY LIMITED All rights reserved.